El regidor que retalla decrets per amagar la realitat

El regidor d'Urbanisme retalla decrets de l'alcalde per amagar causes obertes als tribunalsL’Ajuntament de Mataró està fent estranyes maniobres en l’afer "Can Fàbregas", en el qual es troba empantanegat com un elefant en una botiga de porcellana. Una de les darreres maniobres ha consistit a suspendre el projecte de reparcel·lació del Pla de millora urbana “PMU-001d àmbit Rda. Barceló – Fàbregas de Caralt”. A mi em sembla que ho han fet perquè arran d’aquest procés de reparcel·lació l’Ajuntament tenia oberts als tribunals 19 contenciosos-administratius, o sigui, 19 judicis. Un el va posar la CUP, però els altres 18 són de propietaris del sector que bàsicament deuen considerar que l’Ajuntament juga en contra seva i a favor només de El Corte Inglés.

M’ha cridat l’atenció, però, el joc de tisores del regidor d’Urbanisme, el sr. Ramon Bassas (PSC-PSOE).

El decret de l’Alcalde 8145/2008 de 9 d’octubre té 8 punts de resolucions. El punt setè resol "Donar trasllat de la present resolució, als efectes del que disposa l’art. 76 de la Llei de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, als següents Jutjats de lo Contenciós-Administratiu de Barcelona on s’estan tramitant recursos contra el Decret de 4 d’abril de 2008 (aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del Pla de millora urbana  “PMU-001d àmbit Rda. Barceló – Fàbregas de Caralt”)" i llavors apareixen 19 causes obertes en 13 tribunals diferents.

En canvi, la versió del decret publicat pel nostre regidor d’Urbanisme, que ha tingut (i em sembla que encara té) interessos familiars en l’afer,només dóna a conèixer 4 punts de resolucions. Casualment, s’oblida de publicar el que fa referència a les causes obertes als tribunals.

La CUP li va preguntar sobre aquest oblit en el darrer Ple de l’Ajuntament. Ens va contestar que només havia publicat la "part substancial". També li vam preguntar si aquests oblits són habituals en el nostre Ajuntament. La resposta va ser "no puc saber si és habitual". Quins collons!

Ho pots veure en aquest vídeo. Fixa’t que quan en Xevi Safont-Tria li pregunta si la retallada és per amagar els 19 contenciosos-administratius als tribunals, l’alcalde incita en Ramon Bassas a replicar, però aquest es queda sense saber què dir i torna a llegir la respostainicial. Quina barra!

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=afNEFaOKKXE] 

Si t’interessa el tema, aquí pots llegir les dues versions del decret:

El decret original de l’alcalde

DECRET
8145/2008 de 9 d’octubre
Assumpte: RESOLUCIÓ RECURSOS DE REPOSICIÓ INTERPOSATS CONTRA L’APROVACIÓ DEFINITVA DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA PMU-01d RONDA BARCELÓ – ILLA FABREGAS I DE CARALT I ANUL•LACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ

GE-009/059 – DEC. 069/2008

Òrgan: URBANISME
Expedient: 2006041/2008

Per Decret de 4 d’abril de 2008 es va aprovar definitivament el projecte de reparcel•lació del Pla de millora urbana  “PMU-001d àmbit Rda. Barceló – Fàbregas de Caralt”, el qual va ser publicat en el BOP NÚM 92 de 16/4/2008 i notificat individualment a les persones interessades.

Contra aquesta Resolució d’aprovació definitva s’han presentat vint-i-vuit recursos per les persones que seguidament es relacionen, que contenen al•legacions de molt diferent naturalesa.

1    Juan Oscar ••••, Teodoro •••• i Ramona •••• (Rep.: Miquel Angel Pigem de las Heras)
2    Liqun ••••  (Rep.: Joan Carles Codina Campaña)
3    Mª Antonia •••• (Rep:. Joan Anglada i Canal)
4    Agustín ••••
5    Doménech ••••
6    •••• (Rep.: Yunsheng Pan)
7    •••• (Rep.: Jianmin Zhang)
8    •••• (Rep.: Francisco Ibáñez Montoya)
9    Jaume i Mª Antònia ••••
10    •••• (Rep.: Antonio Leiva García)
11    ••••  (Rep.: Antonio Leiva García)
12    •••• (Rep.: Antonio Leiva García)
13    •••• (Rep.: Raúl López Alvariño)
14    •••• (Rep.: Rosa María López Santoro)
15    José i Francisco ••••
16    Marcos •••• i Joana ••••
17    •••• (sense representant)
18    •••• i Manuel ••••   (Rep:  Montse  Prades  Oleas)
19    •••• (Rep.: Montse Prades Oleas)
20    ••••  (Rep.: Montse Prades Oleas)
21    Montserrat ••••
22    ••••   (Rep.: Tito i Marcos Moure Portillo i Rosario Portillo García)
23    ••••    (Rep.: Julio i Sara Moure Herrero)
24    Joan •••• (Rep.: Eugeni Sánchez Graner)
25/26    Josep ••••  (Rep. Eugeni Sánchez Graner)
27    Jordi ••••
28    Mª Dolores, Mercedes i Mª de los Angeles •••• (Rep. Joan Manuel Fábregas Agustí)

La societat municipal PUMSA, administració actuant en el Sector PMU-001d àmbit Rda. Barceló – Fàbregas de Caralt,  ha presentat un informe de l’equip redactor del projecte de reparcel•lació que analitza totes les al•legacions i en proposa la corresponent resolució a totes elles.

A la vista d’aquest  informe, cal destacar aquells recursos en que s’al•lega la no viabilitat del desenvolupament del sector i aquells que sol•liciten, per facilitar la gestió i desenvolupament urbanístic de l’àmbit, la seva divisió en distints polígons d’actuació. Sobre aquestes al•legacions, l’equip redactor del projecte de raparcel•lació fa constar  “(•••) la complexitat d’executar la renovació urbana que contempla el planejament en l’àmbit que ens ocupa, atesa l’atomització de la propietat inicial i l’elevada quantitat d’edificacions i petites activitats en funcionament, amb un alt grau de consolidació i ús. Igualment, segons la legislació vigent, l’aprovació del projecte d’equidistribució genera, de manera quasi automàtica, la necessitat de procedir al pagament de totes les indemnitzacions relatives a edificacions a enderrocar, activitats a traslladar o subjectes a cessament, a extinció d’arrendaments, etc, el que condueix, lògicament, a la immediata execució dels desallotjaments i enderrocs, sense possibilitat d’ajustar el procés a un programa racional d’urbanització i edificació (desallotjaments, enderrocs, urbanització i edificació) lligat a un procés realista.

Això s’ha de posar en relació, a més, amb l’actual situació del mercat immobiliari i de l’economia en general, el que aconsella actuar amb les necessàries cauteles i garanties, segons s’ha dit.

Els treballs de la reparcel•lació de l’únic polígon delimitat dins l’àmbit pel planejament, acrediten l’existència d’inconvenients i entrebancs importants vinculats al compliment de les determinacions del planejament, si s’actua mitjançant una gestió integrada unitària de tot el sector.

Per tot això, sembla convenient que el desenvolupament de l’àmbit del PMU 01d, Ronda Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt, s’efectuï en distints polígons d’actuació, el que ha de permetre una gestió esglaonada en el temps, amb l’objecte de minimitzar l’impacte que una actuació urbanística integrada d’aquestes dimensions i d’aquesta naturalesa és susceptible de causar en els àmbits social i econòmic, sense perjudici de la major bondat o correcció de les indemnitzacions que puguin establir-se en favor dels afectats. El que ha de comportar una millor i més fàcil execució de les determinacions urbanístiques del planejament d’aplicació.

L’anterior comporta proposar l’estimació parcial d’aquelles al•legacions que plantegen, a fi de facilitar la gestió i desenvolupament de l’àmbit urbanístic, la  seva divisió en distints polígons d’actuació.

A això s’ha d’afegir la circumstància de que de manera simultània amb la tramitació del present projecte de reparcel•lació s’han tramitat i aprovat  els instruments de planejament derivat de determinades illes (la I i la VI), el que comporta major facilitat per a  una execució immediata d’aquestes.

Cas d’acceptar-se l’anterior proposta, comportaria la necessitat de deixar sense  efecte l’acord d’aprovació definitiva impugnat, havent-se de procedir, de manera simultània a la tramitació d’un expedient de modificació de la vigent delimitació poligonal de l’àmbit, i a la simultània o posterior tramitació dels corresponents projectes de reparcel•lació per a cadascun dels polígons en que es delimiti l’àmbit, en el seu cas, bé de manera conjunta o successiva.”

A la vista de tot el que s’informa, procedirà estimar en part tots aquells recursos que contenen al•legacions relatives a la inviabilitat del desenvolupament del sector, en el sentit d’anul•lar l’acord impugnat i ordenar la incoació d’un expedient de modificació de la delimitació poligonal de l’àmbit i la formulació dels corresponents projectes de reparcel•lació dels distints polígons que es delimitin.

No hi ha lloc a donar resposta a les altres al•legacions contingudes en els recursos de reposició tota vegada s’anul•la el propi projecte impugnat, i sense perjudici de que es tinguin presents alhora de redactar els corresponents projectes de reparcel•lació dels nous polígons d’actuació.

A la vista del que s’ha exposat i vist l’informe jurídic previ, l’Alcalde en virtut del que disposa l’art. 21.1.j de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local

RESOLC:

Primer:

Estimar aquells recursos de reposició que seguidament es relacionen, interposats contra la Resolució de 4 d’abril de 2008 per la qual es va aprovar definitivament el projecte de reparcel•lació del Pla de millora urbana “PMU-001d àmbit Rda. Barceló – Fàbregas de Caralt”, en punt a les al•legacions relatives a la inviabilitat del desenvolupament del sector, en el sentit i els efectes que s’ha exposat en l’apartat precedent de la present Resolució:

–    Juan Oscar Fernandez Soriano, Teodoro Fernandez Martín i Ramona Soriano Gudiel (Rep.: Miquel Angel Pigem de las Heras)
–    Mª Antonia Riera Estrany (Rep:. Joan Anglada i Canal)
–    Agustín Pozo Jiménez
–    Doménech Viada Espinosa
–    Jaume i Mª Antònia Martí Fernández
–    GEDITORRES, S.L.  (Rep.: Antonio Leiva García)
–    RM RADIO, S.A.  (Rep.: Antonio Leiva García)
–    José i Francisco Moreno Ortigosa
–    Marcos García Prieto i Joana Sánchez López
–    ESTAMPADOS  PADRINO, S.L. (sense representant)
–    HOMS, S.A. i Manuel Corredor Borset   (Rep:  Montse  Prades  Oleas)
–    SIBEJUSA, S.A. (Rep.: Montse Prades Oleas)
–    INMOBILIARIA MOURE, S.A.    (Rep.: Julio i Sara Moure Herrero)
–    Joan Tapias i Flaquer (Rep.: Eugeni Sánchez Graner)
–    Josep Tapies i Vives  (Rep. Eugeni Sánchez Graner)
–    Jordi Riera Estrany

Segon:
Anul•lar l’acord impugnat, és a dir, el Decret de l’alcalde de 4 d’abril de 2008 pel qual es va aprovar definitivament el projecte de reparcel•lació del Pla de millora urbana “PMU-001d àmbit Rda. Barceló – Fàbregas de Caralt”.

Tercer:
Ordenar la incoació d’un expedient de modificació de la delimitació poligonal de l’àmbit i la formulació dels corresponents projectes de reparcel•lació dels distints polígons que es delimitin.

Quart:
Notificar la present Resolució als interessats, fent constar als recurrents que no hi ha lloc a donar resposta a les altres al•legacions contingudes en els recursos de reposició interposats contra la Resolució de 4 d’abril de 2008 tota vegada es deixa sense efectes l’acord impugnat, sense perjudici de que es tinguin presents alhora de redactar els projectes de reparcel•lació dels nous polígons d’actuació.

Cinquè:
Publicar la present Resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més circulació de Catalunya i en els taulers d’anuncis de l’Ajuntament, inclòs l’espai web.

Sisè:
Comunicar els precedents acords a la societat municipal PUMSA, i als serveis municipals de Gestió Econòmica, Ciutat Sostenible i Habitatge.

Setè:
Donar trasllat de la present resolució, als efectes del que disposa l’art. 76 de la Llei de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, als següents Jutjats de lo Contenciós-Administratiu de Barcelona on s’estan tramitant recursos contra el Decret de 4 d’abril de 2008 (aprovació definitiva del projecte de reparcel•lació del Pla de millora urbana  “PMU-001d àmbit Rda. Barceló – Fàbregas de Caralt”):

Jutjat contenciós administratiu nº 1 pels recursos núms. :
2008/281-5; 2008/299-5;

Jutjat contenciós administratiu nº 3 pels recursos núms.:
 2008/295-V;    2008/322-F;   2008/302-B

Jutjat contenciós administratiu nº 4 pels recursos núms.:
2008/279-D;   2008/298-C

Jutjat contenciós administratiu nº 5 pels recursos núms.:
2008/279-A;  2008/304-B

Jutjat contenciós administratiu nº 6 pels recursos núms.:
2008/247-A;   2008/280-D;  

Jutjat contenciós administratiu nº 7 pels recursos núms:
2008/301-D

Jutjat contenciós administratiu nº 8 pels recursos núms:
2008/279-AD

Jutjat contenciós administratiu nº 9 pels recursos núms:
2008/281-E

Jutjat contenciós administratiu nº 10 pels recursos núms:
2008/280;   2008/291

Jutjat contenciós administratiu nº 13 pels recursos núms:
2008/296-C;  2008/353-F

Jutjat contenciós administratiu nº 14 pels recursos núms:
2008/294-BR

Vuitè.-
Donar trasllat del present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, pel seu assabentament.

L’ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor

La versió retallada del regidor d’Urbanisme

Urbanisme. Resolució recursos de reposició Aprovació Definitiva del Projecte de reparcel·lació del PMU-001d de la Ronda Barceló.

ANUNCI

L’Alcalde de l’Ajuntament de Mataró, per  Decret del 9 d’octubre de 2008, ha resolt el següent:

Primer:

Estimar aquells recursos de reposició que seguidament es relacionen, interposats contra la Resolució de 4 d’abril de 2008 per la qual es va aprovar definitivament el projecte de reparcel•lació del Pla de millora urbana "PMU-001d àmbit Rda. Barceló – Fàbregas de Caralt", en punt a les al•legacions relatives a la inviabilitat del desenvolupament del sector, en el sentit i els efectes que s’ha exposat en l’apartat precedent de la present Resolució:

– Juan Oscar Fernandez Soriano, Teodoro Fernandez Martín i Ramona Soriano Gudiel (Rep.: Miquel Angel Pigem de las Heras)

– Mª Antonia Riera Estrany (Rep:. Joan Anglada i Canal)

– Agustín Pozo Jiménez

– Doménech Viada Espinosa

– Jaume i Mª Antònia Martí Fernández

– GEDITORRES, S.L.  (Rep.: Antonio Leiva García)

– M RADIO, S.A.  (Rep.: Antonio Leiva García)

– José i Francisco Moreno Ortigosa

– Marcos García Prieto i Joana Sánchez López

– ESTAMPADOS  PADRINO, S.L. (sense representant)

– HOMS, S.A. i Manuel Corredor Borset   (Rep:  Montse  Prades  Oleas)

– SIBEJUSA, S.A. (Rep.: Montse Prades Oleas)

– INMOBILIARIA MOURE, S.A.    (Rep.: Julio i Sara Moure Herrero)

– Joan Tapias i Flaquer (Rep.: Eugeni Sánchez Graner)

– Josep Tapies i Vives  (Rep. Eugeni Sánchez Graner)

– Jordi Riera Estrany

Segon:

Anul•lar l’acord impugnat, és a dir, el Decret de l’alcalde de 4 d’abril de 2008 pel qual es va aprovar definitivament el projecte de reparcel•lació del Pla de millora urbana "PMU-001d àmbit Rda. Barceló – Fàbregas de Caralt".

Tercer:

Ordenar la incoació d’un expedient de modificació de la delimitació poligonal de l’àmbit i la formulació dels corresponents projectes de reparcel•lació dels distints polígons que es delimitin.

Quart:

Notificar la present Resolució als interessats, fent constar als recurrents que no hi ha lloc a donar resposta a les altres al•legacions contingudes en els recursos de reposició interposats contra la Resolució de 4 d’abril de 2008 tota vegada es deixa sense efectes l’acord impugnat, sense perjudici de que es tinguin presents alhora de redactar els projectes de reparcel•lació dels nous polígons d’actuació.

El que es fa públic pel general coneixement.

Contra els acords SEGON i TERCER de la present resolució que posa fi a la via administrativa podreu interposar els següents recursos:

· recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al recurs contenciós-administratiu, davant del mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci.

· O bé, directament recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci, davant del Jutjat Contenciós administratiu de Barcelona.

Per la resta d’acords podreu interposar directament recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci, davant del Jutjat Contenciós administratiu de Barcelona.

No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

La documentació corresponent és a disposició de qualsevol persona interessada, al Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament, c. Pablo Iglesias, 63 segona planta. Horari de despatx al públic: de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres.

Mataró, 10 d’octubre de 2008

EL CONSELLER DELEGAT D’URBANISME

Ramon Bassas Segura

 

You may also like...

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.