Daily Archive: maig 20, 2008

Can Fàbregas al Síndic de Greuges

Carta del Síndic de Greuges. 5 de maig del 2008. He rebut una carta del Síndic de Greuges on em fan saber que seguiran el tema de les irregularitats entre l’Ajuntament de Mataró i el Director General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.

Jo els hi havia explicat d’aquesta manera:

"La setmana passada em vaig adreçar al Síndic des del vostre web per exposar-vos alguens de les irregularitats que està cometent l’Ajuntament de Mataró amb l’objectiu de moure l’immoble catalogat de Can Fàbregas i de Caralt de Mataró (del qual sóc veí) per edificar just en el seu lloc un gran centre comercial de El Corte Inglés.

Us vaig informar que Can Fàbregas està catalogat amb el nivell de protecció A. La normativa vigent del Pla Especial de Patrimoni Arquitectònic de Mataró no permet el desplaçament d’immobles catalogats amb aquest nivell de protecció.

Al cap d’un parell de dies em vau telefonar per informar-me que el Síndic només pot intervenir si s’han presentat al·legacions i han transcorregut tres mesos amb "silenci administraatiu" o bé s’ha rebut una resposta no satisfactoria.

Un dels punts claus de tota la trama és la següent qüestió: per "desplaçar" l’edifici cal descatalogar-lo o no? Això ho hauria de resoldre la Comissió Territorial de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, però l’equip de govern de l’Ajuntament s’ha saltat aquest òrgan tècnic (que és el competent per fer aquesta mena d’informes) i ha adreçat la pregunta a un càrrec polític, el Director General sr. Josep Maria Carreté.

12 desembre 2007: A partir d’aquí l’equip de govern de l’Ajuntament s’agafa a un document anomenat "informe" emès pel Director General on aquest "interpreta" que no cal cap informe de la Comissió Territorial.
(DOCUMENT 1: "Informe" del Director General de Patrimoni de la Generalitat ).

18 gener 2008: La Candidatura d’Unitat Popular, amb representació a l’Ajuntament de Mataró, presenta al·legacions instant la nul·litat de ple dret de l’informe del Director General.
(DOCUMENT 2: Al·legacions d’oposició a l’informe del Director General ).

26 febrer 2008: El mateix Director General que havia emès l’informe envia un escrit a la CUP on no respon les al·legacions.
(DOCUMENT ANNEX 3: Carta de resposta del Director General )

18 març 2008: La CUP presenta un altre escrit demanant que se li responguin formalment les al·legacions, ja que el Director General no ho ha fet.
(DOCUMENT ANNEX 4: Reiteració reclamant una resposta formal a les al·legacions ).

17 abril 2008: El mateix Director General, sr. Carreté, que havia emès l’informe i la resposta informal a les al·legacions envia una segon a resposta on desestima les al·legacions i dóna per tancat el tema.
(DOCUMENT ANNEX 5: Resposta del Director General a la reiteració ).

Com que les respostes a les al·legacions no són satisfactòries i penso que actuen contra la llei i la normativa municipal,

SOL·LICITO al Síndic de Greuges que intervingui en l’afer.

Us recordo que l’article 27.A del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró, diu així:

“…Art. 27. Normativa aplicable als diferents nivells de protecció.
A.
Els elements classificats amb aquest nivell venen determinats per la fitxa corresponent d’aquest Pla Especial.
No es permet l’enderrocament de l’edifici ni de les peces catalogades. Les intervencions que es produeixen a l’interior i exterior hauran de respectar els elements arquitectònics d’interès i per això l’Ajuntament recabarà la documentació necessària.
1.- Obres permeses als edificis amb aquest nivell de protecció:
Podran ser objecte d’obres de manteniment i de restauració per tal de restituir les condicions originals o adaptar-los a les noves condicions d’habitabilitat. La reposició de les condicions origionals podrà incloure la reparació o, fins i tot, la substitució d’elements estructurals, d’acabat o d’instal·lacions per assegurar l’adequat funcionament de l’edifici en relació a les necessitats i usos als quals estigui destinat.
Es permetran obres de consolidació, de modernització i de reconstrucció quan la conservació i el manteniment de l’ús de l’edifici així ho exigeixi.
S’admetran augments de volum sempre que respectin el valor arquitectònic de l’edificació existent, i per tant caldrà prèviament la redacció d’un Estudi Detall. En qualsevol cas, l’Ajuntament decidirà si l’augment del volum s’ha d’annexionar a l’edifici existent o no."

I per tant NO PERMET les obres de desplaçament, trasllat, desmuntatge o emmagatzematge.

A més, l’article 28 Pla Especial, disposa que

“1.Els immobles o elements catalogats individualment no podran ser enderrocats o desmuntats totalment o parcial,…”

L’equip de govern de l’Ajuntament de Mataró i el Director General de Patrimoni Cultural s’estan saltant a la torera la normativa i pretenen dur a terme una actuació de conseqüències irreversibles.

Aquests dies he llegit a la premsa que en el cas de Can Ricart de Barcelona es va produïr una situació similar:
1). Els veïns demanaven la rehabilitació del conjunt catalogat
2). Les autoritats van fer-ne cas omís i van tirar pel dret enderrocant alguns edificis.
3). Un cop destruïts ara s’ha decretat que dues de les naus enderrocades s’hauran de tornar a reinventar.

Per evitar que amb Can Fàbregas de Mataró es produeixin situacions similars, us demano la intervenció urgent del Síndic de Greuges.

Per qualsevol ampliació de la informació us podeu posar en contacte amb mi:

Joan Jubany i Lorente"