Acomiadament improcedent a Mataró Ràdio

Ràdio Divendres 9 de gener els membres del Consell d’Administració de Mataró Audiovisual vam rebre la notificació de l’acomiadament "per via disciplinar" d’un treballador de Mataró Ràdio que tenia contracte fixe. En el correu enviat per la gerent, sra. Mei Ros, hi ha adjunt un informe signat per ella mateixa on aconsella "la recissió del contracte" i també s’hi adjuntava una carta d’acomiadament signada pel sr. Joan Antoni Barón (no especifica si com a president de Mataró Audiovisual o com  a Alcalde de Mataró).

Avui, dimarts 12 de gener hem rebut un altre correu electrònic de la gerent de Mataró Audiovisual, on diu: "En nom del President de Mataró Audiovisual us comunico que, atès la proximitat de la darrera sessió del Consell d’Administració que vam celebrar el passat mes de desembre, traslladem la sessió ordinària que teníem fixada pel 20 de gener, pel dimarts 10 de març. En el seu dia ja us farem arribar l’ordre del dia i la documentació pertinent."

Jo li he contestat que pel que fa a l’ACOMIADAMENT PER VIA DISCIPLINAR,

1). Els Estatuts de Mataró Audiovisual Article 10.- La Gerència diuen "(…) La Gerència assumirà les següents funcions: (…) j) Aplicar el règim disciplinari al personal laboral, llevat de l’acomiadament, i, en el cas del personal funcionari, elevar les actuacions a l’òrgan competent de l’Ajuntament de Mataró".

Per tant, la Gerència no és l’òrgan competent per decidir l’acomiadament del personal de Mataró Audiovisual.

2). El Reglament de funcionament i de participació a l’emissora Mataró Ràdio encara ho deixa més clar en el Capítol Tercer. Estructura interna >  Secció primera. Consell d’Administració > Article 9 "El Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual, realitza les següents funcions, pel que fa a Mataró Ràdio:
-Aprova, a proposta de la Direcció de l’emissora: (…)
L’acomiadament del personal permanent.
– Controla la gestió de la Direcció de Mataró Ràdio"
.

Per tant, és el Consell d’Administració, i no pas la gerència, qui pot acordar l’acomiadament de personal permanent, com és el cas del treballador acomiadat.

3). Pel que fa a la resolució de conflictes (com és el cas del que sembla que pot haver passat entre la gerent i el treballador), el mateix Reglament de funcionament i de participació a l’emissora Mataró Ràdio diu en el seu Article 40: "El Consell d’Administració serà qui arbitrarà els conflictes derivats de les relacions internes dels membres de l’emissora (…)".

Per tant, si la gerent considera que té un conflicte amb el treballador, hauria d’haver recorregut a l’arbitratge del Consell d’Administració enlloc de tramitar unilateralment un acomiadament que, com s’ha vist, sembla fet de forma improcedent.

Pel que fa a la SUSPENSIÓ DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DEL DIA 20 DE GENER,

1). Els Estatus de Mataró Audiovisual Article 9, secció segona diuen "El Consell d’Administració es reuneix en sessió ordinària trimestralment i, de forma extraordinària, a petició d’una tercera part dels seus membres o sempre que ho decideixi el President".

Jo volia demanar una sessió extraordinària per parlar de l’acomiadament del treballador, però agraeixo a la gerent que ens hagi recordat que ja hi havia convocada una reunió ordinària per al 20 de gener, i per tant no cal sol·licitar una reunió extraordinària.

La direcció proposa la suspensió de la reunió ordinària del 20 de gener adduint la proximitat amb la darrera sessió del mes de desembre. Però resulta que la del mes de desembre va ser extraordinària, i per tant no té cap sentit l’ajornament. Al contrari, davant l’acomiadament penso que cal mantenir la convocatòria del dia 20 de gener.

És per tot això que SOL·LICITO al President de Mataró Audiovisual (l’alcalde):

1). Que declari la nul·litat i deixi en suspens l’acomiadament del treballador signada el 9 de gener, donat que l’òrgan competent per acordar-lo no és la Gerent sinó el Consell d’Administració (Article 10 dels Estatuts i Article 9 del Reglament de funcionament de Mataró Ràdio).

2). Que es mantingui la convocatòria de la sessió ordinària del Consell d’Administració de Mataró Audiovisual del dia 20 de gener de 2009 (Article 9 dels Estatuts).

3). Que en aquesta sessió del Consell d’Administració de Mataró Audiovisual del dia 20 de gener s’hi inclogui com a punt de l’ordre del dia l’arbitratge en el conflicte entre la Gerent i el treballador acomiadat (Article 40 del Reglament de Mataró Ràdio).

4). Que en aquesta sessió del Consell d’Administració de Mataró Audiovisual del dia 20 de gener s’hi convidi a participar al treballador acomiadat per tal que el Consell d’Administració pugui escoltar la seva versió dels fets i, si el treballador ho considera convenient, pugui exercir la seva defensa.

Joan Jubany i Lorente, membre del Consell d’Administació de Mataró Audiovisual

You may also like...

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.