Monthly Archive: març 2009

Nou recurs d’alçada contra l’enderroc encobert de Can Fàbregas

Recurs d'alçada contra el PMU-06 que preveu fer El Corte Inglés sobre la finca de Can Fàbregas.Avui la gent de la CUP de Mataró hem presentat encara un altre recurs d’alçada pel tema de Can Fàbregas i de Caralt.

Em sorprèn que el govern municipal de Mataró (PSC-PSOE, ICV i ERC)  ignori tots els recursos i causes obertes als tribunals. Amb els elements del subsòl ara mateix es troben davant d’un pou de 20 metres de profunditat. Seria un bon moment per aturar-se i rectificar ja la capgrossada d’un "trasllat" que el mateix autor del projecte considera indesitjable . Seria un bon moment… però intueixo que continuaran tirant pel dret. Ara podrien aturar-se davant d’un pou de 20 metres però tot indica que si continuen endavant acabaran caient en un pou sense fons. Ja s’ho trobaran.

Aquest és un recurs d’alçada en contra l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona adoptat en data 16 d’octubre de 2008 que dóna conformitat al text refós del Pla de millora urbana PMU-06 a l’àmbit Illa 6, fàbregas i de Caralt, i acord de data 30 d’abril de 2008 pel que s’aprova definitivament el Pla de millora urbana PMU-06 a l’àmbit illa 6, Fàbregas i de Caralt, instant alhora la seva nul·litat de ple dret. L’hem interposat davant l’Honorable Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

El PMU-06 és el document urbanístic que preveu edificar uns grans magatzems just ocupant tota l’illa de Can Fàbregas.

Resumeixo el recurs d’alçada (que és un document de 23 pàgines):

1r. Relatem els fets i antecedents de l’afer Can Fàbregas.

2n. Instem la nul·litat del PMU-06 perquè el document ha canviat substancialment entre la seva aprovació inicial, provisional i definitiva, sense que hi hagi hagut el corresponent tràmit d’informació pública i participació ciutadana.

3r. L’enderroc encobert vulnera l’article 68 del Decret Legislatiu 1/2005 que aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Cetalunya, perquè el Pla General vigent només preveu la protecció i manteniment de Can Fàbregas en la seva ubicació actual.

4t. L’Ajuntament incompleix i vulnera el Pla General d’Ordenació Urbana de Mataró, perquè la modificació que en va aprovar tenia per objecte la conservació (dins d’aquest mateix sector i en la mateixa ubicació actual) dels elements catalogats de Can Fàbregas.

5è. El govern municipal infringeix el principi de jerarquia normativa en matèria urbanística.

6è. El PMU-06 és nul de ple dret perquè vulnera es articles 27A i 28 del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró, on es diu que els edificis amb nivell de protecció A, com és el cas de Can Fàbregas, les obres d’enderroc, desplaçament, trasllat, dsmuntatge o emmagatzematge no hi són permeses.

7è. No existeix un informe favorable, previ i preceptiu (obligatori) de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i del Consell del Patrimoni de Mataró, i això n’ha de comportar la nul·litat de ple dret.

8è. L’acord d’aprovació d’aquest PMU-06 també és nul·la de ple dret perquè porta causa d’acords i actuacions en les que ha intervingut de forma decisiva el regidor d’urbanisme sr. Ramon Bassas, quan tenia l’obligació d’abstenir-se per tenir-hi interessos familiars directes.

9è. Hi ha manca d’interès públic en la proposta d’enderroc, desmuntatge, emmagatzematge i trasllat del conjunt catalogat, continguda al PMU-06.

10è. No existeix un estudi econòmic financer que acrediti, justifiqui, i garanteixi la viabilitat de la proposta d’enderroc o desmuntatge, emmagatzematge i trasllat.

… i per tot això en demanem a l’Honorable Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya que resolgui declarar la nul·litat de ple dret i deixi sense efecte l’acord objecte d’aquest recurs.

 

L’Ajuntament de Mataró no ha de ser laic?

Santa Maria de Mataró Des de la CUP de Mataró hem manifestat que l’Ajuntament, que no professa cap religió, hauria de mostrar una actitud laica davant de qualsevol manifestació religiosa i abstenir-se de participar-hi. Ho hem dit peruè en els actes centrals de Mataró Ciutat Pubilla de la Sardana s’hi inclou: “sortida del seguici fins a la basílica de santa Maria (autoritats, Àliga de Mataró i família Robafaves). Entrada […] i ofrena floral a la basílica”.

El diari El Punt se’n va fer ressò i ara es despenja un alt dirigent del govern municipal que intenta confondre el personal des del seu bloc. Ens insulta dient-nos "rancis" i "totalitaris" des d’un bloc on barreja política i religió catòlica. Jo em pensava que la separació de l’església i l’estat va ser una fita assolida a partir de la revolució francesa, però sembla que no tothom ho comparteix. Quan llegeixo arguments d’aquest tipus tinc la sensació que el món és exactament al revés de com el veiem la immensa majoria de les persones. Sort que hi ha personatges que ens dicten el camí i ens fan descobrir que el laïcisme és "ranci" (i la religió deu ser molt moderna), i que la separació del poder religiós i el polític és "una cosa de carques, com tot el que fa la CUP". Comencen així acaben dient que tothom que no pensa com ells és un totalitari.